Integrovaný manažment vodných zdrojov, ochrana vôd a v konečnom dôsledku aj zdravia obyvateľstva.

Zásobovanie obyvateľstva, ako aj priemyslu vodou. Odkanalizovanie urbanizovaných sídiel. Úpravy vôd a navrhovanie ČOV vrátane kalového hospodárstva. Spracovanie a umiestnenie čistiarenských kalov.

Vytvárame návrhy čistiarní odpadových vôd pričom akceptujeme podmienky zadané klientom. Minimalizujeme investičné a prevádzkové náklady pri súčasnom garantovaní príslušných limitov či pri efektívnom využívaní jestvujúcich vstupov a zdrojov.

REALIZOVANÉ ČOV
Čistiarne odpadových vôd
Naše služby

Efektívne a nízko nákladové riešenia v oblasti vody

Praktické skúsenosti v projektovaní stavieb ČOV, vodovodov a kanalizácií. Manažment projektov, ako aj v rozvoj moderných a inovatívnych riešení pre oblasť enviromentálnych technológií.

Projektovanie

Projekty vodovodov a kanalizácií vrátane čistiarní odpadových vôd.

Štúdie a posudky

Expertné štúdie a posudky z oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, čistiarenských kalov a hydrauliky odpadových vôd.

Koncepcie a štúdie

Koncepcie a štúdie uskutočniteľnosti stokových systémov, verejných vodovodov, čistiarní odpadových vôd či úpravní vôd.

Modernizácia a rekončtrikcia

Modernizácia, intenzifikácia, rozširovanie kapacity a rekonštrukcia jestvujúcich vodovodov, stokových sústav a čistiarní odpadových vôd.

Konzultácie a poradenstvo

Konzultačné služby a optimalizácia prevádzky vodovodov a kanalizácií.

Technická pomoc

Technická pomoc pre vlastníkov a prevádzkarov vodovodov a kanalizácií.

Meranie a regulácie

Návrh, projektovanie a zabezpečenie realizácie merania a regulácie na úpravniach a ČOV.

Inžinierska činnosť

Zabezpečenie inžinierskej činnosti a predprojektovej prípravy.

Využite naše služby

Kontaktujte nás

Naši partneri

Čovdesign, s.r.o.
Strojnícka 34
821 05 Bratislava

Napíšte nám

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.