Dnes je 25.01.2020 Meniny má Gejza
Slovensky English

Projektová činnosť

Projektová činnosť

Hlavnou pracovnou metódou, pri projektovaní stavieb firmou Čovdesign, s.r.o., je skúmať viacero alternatívnych riešení tak, aby sme klientovi(investorovi) mohli jednoznačne preukázať potenciálne efekty zmien účinností zvolených technológií, ich prevádzkových stavoch a príslušných nákladov porovnávaním vybraných variant. Tento prístup pri projektovaní nám umožňuje hľadať optimálnu variantu, ako z hľadiska investičných a prevádzkových nákladov, tak aj z hľadiska minimalizácie risku nedodržania požadovaných účinností, odtokových limitov a pod. Popísaný spôsob projektovania zabezpečuje, že stavba nebude zbytočne predimenzovaná, ale na druhej strane aj funkčná, flexibilná a vyznačujúca sa dlhodobou životnosťou diela. Je pochopiteľné, že tento prístup pri projektovaní radí firmu Čovdesign, spol. s r.o. medzi najvýznamnejšie slovenské firmy podnikajúce v tejto oblasti, ktorá ponúka vypracovanie nasledovných projektov:

Projektovanie úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd (ČOV) nad 50 E.O.

V súčastnosti profesionálny návrh týchto stavieb alebo ich rekonštrukcia je nepredstaviteľný bez uplatňovania PC softwareových nástrojov a CAD techník. Čovdesign, s.r.o. používa na návrh technologických liniek programové balíky, pomocou ktorých je možné vypočítať a analyzovať materiálové bilancie, účinnosť odstraňovania zložiek znečistenia či ich transformácie na iné formy a kvality. Našimi výpočtami sme schopní vykonať návrh, posúdiť a analyzovať stupeň odstránenia uhlíkatého organického znečistenia, odstraňovanie zložiek dusíka i fosforu v odpadových vodách, a to pomocou procesov nitrifikácie, denitrifikácie a chemického alebo zvýšeného biologického odstraňovania fosforu. Pri komplexnom návrhu a posúdení hydrauliky úpravní a čistiarní odpadových vôd používame aj PC programy schopné analyzovať hydraulické stavy technologických liniek počas ich rôznych prevádzkových stavoch a hydraulických zaťaženiach. Je samozrejmé, že celá projektová dokumentácia je pripravovaná v elektronickej forme t.j. ako textová tak aj výkresová časť.


Projektovanie rekonštrukcie a intenzifikácie úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd

Čovdesign, s.r.o. navrhol rad rekonštrukcií a intenzifikácií jestvujúcich čistiarní odpadových vôd, ktoré často nestačili kapacitne, ale najmä nedosahovali požadovanú elimináciu znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách podľa jednotlivých ukazovateľov stanovených ako národnou, tak aj EÚ legislatívou. Vlastníci a prevádzkari týchto stavieb by si mali uvedomiť, že cesta ako zvýšiť kapacitu alebo účinnosť ČOV nebýva vždy len vybudovanie nových nádrží a reaktorov. Je to často drahá a vačšinou potenciálne zbytočná alternatíva. Namiesto tohoto neefektívneho riešenia Čovdesign, s.r.o. uprednostňuje pracovnú metódu vychádzajúcu z našich odborných praktických skúseností, know-how a profesionality v zmysle uplatnenia princípu: od podrobnej diagnostiky a analýzy jestvujúceho stavu čistiarne k návrhu jej rekonštrukcie a intenzifikácie s príslušnými konštrukčnými, hydraulickými a technologickými vylepšeniami.

Zameriavame sa v prvom rade na hľadanie riešení, ktoré v maximálnej miere využívajú jestvujúce objekty a zariadenia, objemy jestvujúcich nádrží a reaktorov získajúc tak menej náročné riešenia, s menšími investičnými nákladmi pri dodržaní požadovaných odtokových parametrov počas rôznych prevádzkových stavoch čistiarne. Nezabúdame ani na tú skutočnosť, že všetky navrhované opatrenia bude treba vykonávať počas prevádzky čistiarne s minimálnym počtom odstávok čistiarenskej technologickej linky a v čase rekonštrukcie udržaním aspoň jestvujúcej účinnosti.


Projektovanie vodovodov a stokových sietí

Čovdesign, s.r.o. projektuje verejné vodovodné siete a ostatné tlakové distribučné vodovodné systémy. Naši projektanti sú schopní navrhnúť ako aj analyzovať rozvodné tlakové siete s čerpacími stanicami, vodojemami s rôznymi tlakovými pásmami a s ostatným technologickým vystrojením nutným pre ich spoľahlivú prevádzku. Návrh týchto sietí je možné optimalizovať pri rôznych prevádzkových stavoch v závislosti od rozdielu kapacity vodných zdrojov a potreby vody. Náš tím odborníkov používa moderné nástroje pre návrh vodovodnej siete pri súčasnom aplikovaní rôznych scenárov a ich testovaním pomocou otázky „Čo ak ?".

Podobným spôsobom Čovdesign, s.r.o. navrhuje, projektuje a analyzuje jednotné i delenné stokové sústavy. V rámci týchto projektov sa riešia rôzne hydraulické pomery prúdenia odpadovej vody s voľnou hladinou, ale aj špeciálne hydraulické javy ako je vodný skok, či krivky zníženia alebo krivky vzdutia pri nerovnomernom prúdení odvádzanej odpadovej vody v potrubí. Odbornosť našich projektantov nám umožňuje posudzovať i zložité hydraulické pomery na stokovej sieti počas prívalových dažďov, posúdenie vplyvu na recipient (počet odľahčení), či vykonať hydraulický návrh objektov na stokovej sieti ako sú odľahčovacie komory, škrtiace trate, zhýbky, dažďové nádrže, vírové separátory a pod.


Projektovanie čerpacích staníc (ČS), vodojemov a zásobníkov

Precíznosť návrhu i výber kvalitného príslušného strojového vybavenia ČS pri zohľadnení ich ekonomičnosti a životnosti - to sú charakteristické atribúty projektov ČS, vodojemov, akumulačných nádrží, zásobníkov a pod. vypracované firmou Čovdesign, s.r.o. Vlastný návrh je obvykle posudzovaný aj zjednodušeným hydraulickým modelovaním charakteristických zaťažovacích stavov ČS.

 

Vytlačiť