Dnes je 25.01.2020 Meniny má Gejza
Slovensky English

Inžinierska činnosť a dodávky na klúč

Čovdesign, s.r.o. poskytuje pre oblasť vodovodov a kanalizácií v každej etape projektového cyklu príslušné služby počínajúc predprojektovou a projektovou prípravou cez inžiniersku činnosť, implementáciu projektu až po odovzdanie diela investorovi a nábeh jeho skúšobnej prevádzky pri dodržaní národných technických noriem a príslušných enviromentálnych legislatívnych nástrojov. Náš tím si je vedomý zložitosti tohto procesu, v rámci ktorého prichádza ku komplexnej kombinácii rôznych faktorov a činností s cieľom úspešne ukončiť predmetný projekt. Bez skúseností v tejto problematike a manažérsko-inžinierskych a koordinačných kapacít sa dá ťažko očakávať zdarný výsledok. Znalosť tejto problematiky nám umožňuje ponúkať našim zákazníkom nielen dielčie služby v oblasti inžinierskej činnosti, ale predovšetkým kompletný servis vyžadujúci si predprojektovú a predprojektovú prípravu, inžiniersku činnosť, zabezpečenie implementácie projektu vrátane prípravy územia a uvedenie diela do prevádzky.

Naše jednotlivé služby v rámci dodávky diela na kĺúč zahrňujú:

Manažment projektu (predprojektová a projektová príprava, zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia)
Manažment zmluvných vzťahov a verejných súťaží
Manažment finančných zdrojov (výber vhodného zdroja financií pre dofinancovanie plánovaného investičného zámeru, kompletný servis pri príprave a vypracovaní žiadosti predmetného predvstupového fondu, implementácia projektu v zmysle procedúr ISPA a Phare)
Manažment výstavby (posúdenie projektovej dokumentácie pred realizáciou diela, vypracovanie realizačnej dokumentácie, oceňovanie stavieb, vypracovanie časového harmonogramu stavieb, zabezpečenie výkonu dozoru a kontroly na stavbách, odovzdanie diela investorovi, uvedenie ukončeného diela do prevádzky, zabezpečenie kolaudačného konania, nábeh skúšobnej prevádzky, vypracovanie prevádzkoého poriadku, zaškolenie prevádzkarov a pod.)

Vlastníci vodovodov a kanalizácií, obce, mestá či prevádzkové spoločnosti tejto infraštruktúry v mnohých prípadoch pri realizovaní príslušných opatrení alebo nového diela často nemajú dobré skúsenosti pri rokovaniach a následných ich realizáciach s príslušnými dodávateľmi týchto stavieb. Práve komfortnejšou a najmä menej riskantnou alternatívou je implementovať projekt cestou dodávky diela na kľúč. Tento variant ponúka vysoký efekt realizácie pri minimálnom riziku, najmä v prípade ak sa obrátite na firmu Čovdesign, s.r.o., ktorá má bohaté skúsenosti, know-how a referencie zaručujúce, že každá nám zverená akcia bude realizovaná úspešne.

Vytlačiť